Skip survey header
Tagalog

Survey ng Istratehikong Plano para sa 2020-2024

Panimula


English |Español | 简体中文
Layunin ng Survey
Salamat sa inyong pagbisita sa survey para sa Istratehikong Plano ng San Mateo County Transporation Authority para sa 2020-2024. Ang layunin ng survey na ito ay ang makalap ng inyong mga opinyon ukol Panukala W, isang kalahating-sentimong buwis sa pagbebenta na ipinasa ng mga botante ng County ng San Mateo noong 2018 na tinatantyang makakalikha ng humigit-kumulang $90 milyon kada taon (sa $ ngayon) para sa pagpapahusay ng transportasyon sa buong county. Ang inyong opinyon ay makakatulong sa kaalaman kung paano i-aaplay ang mga Pangunahing Prinsipyo ng Panukala W sa mga kategorya ng programa ng Panukala W na pinangangasiwaan ng Awtoridad ng Transportasyon. Ang impormasyon na ito ay gagamitin upang malaman kung paano susuriin ang mga proyekto para sa pagpopondo.

Panukala W at mga Pangunahing Prinsipyo
Para sa bawat kategorya ng pagpopondo ng Awtoridad ng Transportasyon, mangyaring sabihin kung aling anim sa labing-isang Pangunahing Prinsipyo ang sa tingin ninyo ay pinaka nag-aaplay sa kategoryang iyon.

 
Pinangangasiwaan na mga Kategorya ng Pagpopondo ng Panukala W
Measure W Pie Chart Tagalog